جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 117,372 6.04 8,384 0.49 12,463 0.78 107 0.01
وجه نقد 19 0 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق 1,542,963 79.42 1,628,060 94.66 1,567,386 98 1,594,938 99.08
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 282,372 14.53 83,471 4.85 19,483 1.22 14,684 0.91
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0