مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصمیمات مجمع صندوق بازار گردان مورخ 1400/02/29 1400/03/25
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1400/02/29 1400/02/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردان مورخ 1400/02/29 ساعت 16:00 1400/02/20
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردان آگاه مورخ 1399/10/10 1399/11/20
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/10/10 1399/10/10
آگهي دعوت به مجمع صندوق بازار گردان آگاه مورخ 99/10/10 1399/09/30
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردان آگاه مورخ 1399/07/14 1399/09/24
تصميمات مجمع عمومي مورخ 99/08/05 ساعت 15(افزایش سقف) 1399/08/14
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/08/05 1399/08/05
آگاهی دعوت به مجمع بازارگردان مورخ 1399/08/05 ساعت 15:00 1399/08/03
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردان آگاه مورخ 1399/07/02 1399/08/03
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/07/14 1399/07/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/07/14 ساعت 15:00 1399/07/05
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/07/02 ساعت 14:00 1399/07/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق بازار گردان آگاه مورخ 99/07/02 1399/06/23
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردان آگاه مورخ 1399/04/28 1399/04/31
صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 99/04/01 1399/04/28
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/04/28 ساعت 11:00 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/28 1399/04/28
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/04/01 1399/04/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/01 1399/04/01
صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 26-11-1398 1399/02/27
آگهی دعوت به مجمع موسس مورخ 26-11-1398 1399/02/27