صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفو صندوق بازارگردان آگاه منتهی به 1400/02/31 1400/03/01
عملکرد مدیر برای دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399(حسابرسی شده) 1400/03/01
صورت مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399(حسابرسی شده) 1400/03/01
صورت وضعیت پرتفو صندوق بازارگردان آگاه منتهی به 1399/11/30 1400/02/25
گزارش پرتفو فروردین ماه 1400 صندوق بازارگردان آگاه 1400/02/05
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1399(تایید متولی) 1400/02/04
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفو صندوق بازارگردان آگاه - اسفند 99 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفو منتهی به دی ماه 99 1399/11/05
صورت مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 30آذر ماه 1399 1399/10/20
گزارش عملکرد سه ماهه و ده روزه منتهی به 31 شهریور 1399 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1399/10/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق بازارگردان آگاه منتهی به 1399/09/30 1399/10/02
گزارش عملکرد سه ماهه و ده روزه منتهی به 31 شهریور 1399 (حسابرسی شده) 1399/09/18
صورت مالی سه ماه و ده روزه منتهی به 31 شهریور 1399 (حسابرسی شده) 1399/09/18
صورت وضعیت پرتفو صندوق بازارگردان آگاه منتهی به 1399/08/30 1399/09/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق بازار گردان آگاه منتهی به 1399/07/30 1399/08/06
صورت مالی سه ماه و ده روزه منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/28
صورت وضعیت پرتفو منتهی به 1399/06/31 1399/07/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق بازارگردان آگاه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10